ࡱ> mo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklpRoot Entry FnWorkbookGSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \poemuser Ba==xSRC&8X@"1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1? Verdana1 Calibri1 Calibri1Q Tahoma1Q Tahoma1 Calibri1h8 Cambria1,8 Calibri18 Calibri18 Calibri1 Calibri1 Calibri1< Calibri1> Calibri1? Calibri14 Calibri14 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.005*0_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-                                    ff + ) , *   P P    `      a> 8@ @  <@ @ <@ @ "x@ @  !8@ @  !<@ @  "8@ @  "x@ @  1!<@ @  !8@ @  !<@ @  "8@ @ "8@ @ x@ @   x@ @     @ @ @ @  @ @ @ @ @ @ "@ @  !@ @  !@ @  "@ @   "@ @ "@ @  1!@ @  ||_M•}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}(}> _-;_-* "}(}? _-;_-* "}(}@ _-;_-* "}<}A _-;_-* "?_-;_-@_}-}B _-;_-* "}-}C _-;_-* "}-}D _-;_-* "}(}E_-;_-* "}-}F _-;_-* "}}G}}H}}I}(}J _-;_-* "}<}K _-;_-* "?_-;_-@_}(}L 333_-;_-* "}(}M _-;_-* "}(}N 333_-;_-* "}(}O _-;_-* "}-}P _-;_-* "}<}Q _-;_-* "?_-;_-@_}(}R _-;_-* "}(}S _-;_-* "}(}T _-;_-* "}(}U _-;_-* "}<}V _-;_-* "?_-;_-@_}-}W _-;_-* "}-}X _-;_-* "}-}Y _-;_-* "}(}Z 333_-;_-* "}(}[_-;_-* "}(}\ _-;_-* "}-}] _-;_-* "}(}^ _-;_-* "}-}+ _-;_-* "}-}, _-;_-* "}-}- _-;_-* "}-}. _-;_-* "}-}: _-;_-* "}-}; _-;_-* "}A}1 _-;_-* "-@_- }A}2 _-;_-* "?-@_- }A}3 _-;_-* "23-@_- }-}4 _-;_-* "}A}0 a_-;_-* "-@_- }A}( _-;_-* "-@_- }A}7 e_-;_-* "-@_- }}5 ??v_-;_-* "̙-@_-  }}9 ???_-;_-* "-@_- ??? ??? ??? ???}}) }_-;_-* "-@_-  }A}6 }_-;_-* "-@_- }}* _-;_-* "-@_- ??? ??? ??? ???}-}= _-;_-* "}}8 _-;_-* "-@_-  }-}/ _-;_-* "}U}< _-;_-* "-@_- }A}" _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}# _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}$ _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}% _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}& _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}' _-;_-* " -@_- }A} _-;_-* "ef -@_- }A} _-;_-* "L -@_- }A}! _-;_-* "23 -@_- 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`VSheet1 Sheet2Sheet3,nf S AA@A@ % Employee Name PF Number Ward NameAccount Number IFSC code K JAYALAKSHMI 15212MAS753A SOWMYA IDIB000A134 S060202481R ANAND A MAHALAKSHMI IDIB000M310 M060201796L UMAL JANANI SHREE CIUB0000517 J060200369 A MUNUSWAMYM SWATHI BKID0008012XXXH RAMAPRASADA RAOH RESHMA SBIN0000793 R060200733V GEETHAP BHAVANANDINI B060200453MYLARI PARANDHAMIAH 15212MS1204M RESHMA IDIB000M127 R060200734 K SUBRAMANI S PRAVARTHA SBIN0013383 P060200816P BHAVA DHARAINI B060200459BANDARA SREENIVASULU 15212MAS672BANDARA VASAVI SBIN0000843 B060200460 K RAJENDIRANR INIYA IDIB000J025 I060200239 D JOHNSON J ROSELINE7926000100024849 PUNB0792600 R060200747K SADATHULLAH KHANS ADEEBA BADAR IOBA0001543 A060201194 N RAVIDRAN M ANUVANTHARA 0912109058002 CNRB0000912 A060201195 G KAVIYARASU K PAVITHRA P060200821THOTA SRINIVASTHOTA BALAJI SRIRAM BARB0VJTIPA T060200432 K BASAVAIAH KOTTE MEGHANA SBIN0014168 K060200806 R SARASWATHI 15213MAS192 R GAYATHRI1738104000049601 IBKL0001738 G060200497 D SARASWATHI 15210MAS188D DHIVYANESHWARI SBIN0003688 G DEVA KUMARG D THARANI KUMARI UBIN0533319 T060200433 P THANIGAIVELT RAJA RAJESHWARI SBIN0000775 R060200748 M MURUGANM SUBANU SBIN0002196V R KRISHNA KUMAR L K KRISHNA SBIN0002201 S SARAVANAN S JEEVIKA032100250650103 TMBL0000263 J060200376 C MURUGANM JANANI S PREMKUMARP DIVYA06780100017613 BARB0TIRUVAS RADHAKRISHNAN R ABINAYA SBIN0000987M KANNAN K RITHIKA R060200749R RAJEEVRANIKRISHNA RAJEEV SBIN0070177 R060200750K DASS K MALAVIKA CIUB0000361 M060201808 YATIRAJ NAKKA N RUKHITA SBIN0016403 R060200751 V C VARGHESEHARSHA VARGHESE SBIN0021634 H060200238DHANYA VARGHESE D060200435N BALASUBRAMANIANB HARINI CNRB0001287 H060200239G PURUSHOTHAMANP V MADHUSHRII IDIB000M219 M060201810 R KUMARESAN S K SWETHA IDIB000V130 S060202504E JOSEPH JAYAKUMARJ DEEPTHI SHERLY SBIN0001243 D060200436 MANOJ K C ANANYA MANOJ IDIB0PLB001 A060201199T P RAGHU RAMAN R SOUNDARYA IDIB000T004 S060202505 S VIJAYAN V DHARSHINI IDIB000S144 D060200437R RAVI R VAISHNAVI IOBA0001677 V060200638K CHANDRASEKARC KAVIYA SBIN0007948 K060200809C LEKHA IOBA0003680S NAVANEETHA KRISHNAN N DHARANI FDRL0001612 D060200438 K PADMA KUMARP SMIRITHIKA SHRI BARB0KOLATH S060202506 P ESWARAIAH P PADMA SREE BARB0VJPUTR P060200824 T VENKATESAN V PRARTHANA BARB0WIMNAG P060200825 M SEETHARAMAN S THAMILENDHI SBIN0009675 D NARASIMHADHARAVATHU GAYATHRI UBIN0819476 D060200439S GANESH G ABINAYA IDIB000P258 A060201202J TAMIL SELVAN MADHURETHA T M060201812 S KRISHNAN K SANDHIYA IOBA0001683 S060202507 P N BAHULAYAN P B NITHILA FDRL0001562 N060200412 K NADARAJANN HASIKA IDIB000A098 H060200240A JOSEPH SAGAYA RAJAJ TRICIA EZHILARASI IDIB000S182 T060200435 A MURUGESANM A VASANTA LEKHA CNRB0000918 V060200640 G CHAKRAPANIMONISHA GARREPELLY0546011000040062 IOBA0000546 M060201813D NARASIMHA RAJU 15207MAS055DORAJU NIKHITA SBIN0001603 D060200433PRATYUSHA GARREPELLY SBIN0007582 P060200827 T KUMARANK PRIYADHARSHINI TNSC0010500 P060200828 N RAJENDRAN R ANCHANA IDIB000A074M NAGA BHUSHANAMAKSHAYA MOTTAMARRI IDIB000K166 A060201205 R KANNABIRANR K RAJA GHAYATHRI SBIN0007108 R060200753K M PRADEEP KUMARANAGHA PRADEEP SBIN0070420 A060201206 S GANESANG NARMATHA PREETHAM ICIC0001393 N060200413 R MEDAVEE M SAMITHA IDIB000M140 S060202512 R G RAJEEVR ANANYA SBIN0016788 A060201207 T YUVARAJT Y PRIYADARSHINE KVBL0001719 P060200829S RAVI R NIVETHA N060200414 V UMASEKAR U SANDHIYA CIUB0000242 S060202513 D BHASKAR RAOD B RAMYA SREE CIUB0000399 R060200755G PANNEERSELVAM G P ARUNA1280194000008324 KVBL0001280 E SAKTHIVELS DIVYA BHARATHI IDIB000A599 D060200434G VIJAYA KUMAR V HEMA SHREE IOBA0001084 H060200242 S P S ILANGOILA PORTKODI PILLAI CNRB0016007 I060200240ILA ELAKKIYA CHIVAYINI PILLAI I060200241 SAM MATHEWMIDHU SUSAN SAM SBIN0070434 M060201816 PARTY CODESLNO ORIG SLNO J ASHOK KUMARA APARNA CNRB0008628 A060201210 R RAMANATHAN R RESHMITHA SBIN0017934 R060200758K RAJASEKARAN KARTHAARATHY R KARTHA SBIN0017247 A060201211RAVINDER SINGH FARTHIYALSOMSUTHA FARTHYAL V S MURALI M PONSWETHA P060200832 A KUMAR SWAMYAVULA RUPA KALPANA SBIN0015984 A060201212MANOJ S PAZHAVILA M MEENAKSHI IDIB000T092 M060201817 P B MANOJKEERTHANA MANOJ K060200814R THIRUMURUGANANTHAM T ASHMITHA HDFC0008818 A060201213 A SEBASTIANSANDRA SEBASTIAN S060202519P M SUBRAMANIANS KAVIYA K060200815R SURESHS SNEHA CNRB0001835 S060202520S A EDWIN JERALDE VARSHA SHARON UBIN0553069 V060200642 D CHITTI BABUC RUBINI SBIN0022104 R060200759 G PREMLATHA S AISHWARYA IDIB000M275 A060201214S H NIZAMUDDIN N RUKHSANA R060200760 N MOHAN BABU N JAHNAVI SBIN0014679 J060200380 S K KESAVAN 15216MAS373 S K KOKILA IDIB000C140 K060200816 B VIJAYAN V YUVASHREE IDIB000A028 Y060200056V YAMINI Y060200057 B SAKTHIVEL S VINOTHA SBIN0011753 V060200643 L NAGARAJAN 15245II120201 N VINOTHINEE SBIN0010515 V060200644KAMATHAM CHENCHU POLAIAH 15212MAS699KAMATHAM SPANDANA SBIN0005917 K060200817 R MURUGESAN 15212MAS103 M. SATHYAVANI R SRILATHA V S ROCHANA4062000101042019 PUNB0406200 R060200762 B GOPINATH G ROSHINI R060200763G PRITHIBA SAI P060200839 J BENJAMINPREETHI BENJAMIN CNRB0002541 P060200840G DEVENDRA SINGHD PAVITHRA BAI SBIN0006226 P060200841K RAJU R ROSHINI SBIN0021711 R060200766 A KALAVATHYA DIVYA D060200447 G THANGAM 15206MAS878 T SHARANEEYA1281170000022688 KVBL0001281 S060202535K RAGHU PRASAD R SREELAKSHMI CIUB0000151 S060202536C I MARTHA KUTTY M S ALINA SBIN0002202 A060201218S BALAJIS B SOWNDHARYA HDFC0000575 A VENKATESAN V YASWANTHI034001001672282 CIUB0000034 Y060200058A KINGSLEY JAWAHARK ANNETTE KIMBERLEY ANDB0001471 A060201220 N RIZWANA R060200771 R SRIDHAR S DHARSHANA IDIB000P180 D060200450CHORATH RADHAKRISHNAN R AATHIRA SBIN0007991 A060201222K VENKATARAMANAV VARSHA1632170000004134 KVBL0001632 V060200650G BHUVANESWARI 15212MAS121P MONICA SBIN0005789S SELVI P BAVADAARANITIRUNAMALLI RAJASEKHAR 15215MAS236 T SASI PRIYA CNRB0013502M B DILLI BABUM D SAI PRIYANKA CNRB0016107 S060202542 M THANESWARI 1528MAS1159 M ROSHINI SBIN0002288 R060200775K RAMALINGESWARAN 15206MAS960 R PAVITHRA SBIN0002256 P060200849V S MANI S NAGAVALLI SBIN0000937 N060200422JACINTA KERKATTAPREETHI NIKITA DUNGDUNG P060200851C VELU V PAVATHARANI SBIN0004406 P0602008528 8z`99J:::/$;;!<< <z==ua>>R7??(@@ A|AAh YB BR JC C: %D D$ "E E$ F FGvGGcQHHOGIIE/JJ?9KK4!LLMpMM[GNNK ? > @ > M.?A}@ B B BCkA D L @E}@ B BP?S B B C MA D L @A}@ BBBjs#B BC0rmmB D L@A}@ BBH R B BCC D L@E}@ BBxtR B BC!B D L@A}@ BBS B BC"q!B D L@A~@ B B BC ҉A D L! @E~@ B"B#YT B B#CyA D$ L% "@A ~@ B BS B B& C-q!B D L' $@A0~@ B( B) B* C?'"B D+ L, &@E@~@ B- BXS B B. CA D/ L0 (@AP~@ B1 BS B B2 F3 D4 L5 *@A`~@ B6 BA B7 C@j B D8 L9,@Ep~@ B:BR B B; F< D= L>.@A~@ B?BS B B@CA D/ LA0@A~@ GBGIS B GCH@/+B ID LE1@E~@ BFBT B BGC("B DH LI2@A~@ BJ BK BL FM DN LO3@A~@ BP BQ BRCh0WB DS L4@E~@ BTBaT B BUC{ïEB DV LW5@A~@ BXBT B BYC JB DZ L[6@A~@ B\B]S B B]C@DB D^ L7@E@ B_BS B B`CB Da L8@A@ BbBHP B Bc Fd De Lf9@A @ BgB%R B BhCCWBD J:@E0@ BiBT B Bj Fk Dl L;@A@@ BmBaS B BnC `B Do L<@AP@ BpB03S B BqC"B Da Lr=@E`@ BsBY B BtC B Du Lv>@Ap@ BwB(W3R B BxCqmmB Dy Lz?@A@ B{B0S B B|C('bb B D} L~Dlpnrrrrrnrrnrnrnrrrjnrrrrnnnrrrr ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;:;;;<;=;>;?; @@E@ B BS B B CiY/B D L!@@A@ !B!BS B !B!CNY/B !D !L"A@A@ "B"BT3R B "B"CP.ӺrB "D "L#A@E@ #B#BS B #B#C{irA #D #L$B@A@ $B$BT B $B$C૎A $D $L%B@A@ %B%BS B %B%C~i B %D %L&C@E@ &B&BV3R B &B&CsB &D &L'C@A@ 'B'B?S B 'B'C`A 'D 'L(D@A@ (B(BQ B (B(C A (D (L)D@E@ )B)B}4R B )B)C2ѽB )D )L*E@A@ *B*BZS B *B*C賙"B *D *L+E@A @ +B+BZS B +B+CB +D +L,F@E(@ ,B,B4R B ,B,CRB ,D ,L-F@A0@ -B-B`b4R B -B-C_!B -D -L.G@A8@ .B.BS B .B.C@tB .D .L/G@E@@ /B/B iU B /B/C̏ņB /D /L0H@AH@ 0B0BjU B 0B0CKB 0D 0L1H@AP@ 1B1BhaT B 1B1C~*K"B 1D 1L2I@EX@ 2B2B{4R B 2B2CprA 2D 2L3I@A`@ 3B3Bh%R B 3B3CbP_!B 3D 3L4J@Ah@ 4B4B%R B 4B4CMU*4"B 4D 4L5J@Ep@ 5B5B8S B 5B5C;iB 5D 5L6K@Ax@ 6B6BES B 6B6C%A 6D 6L7K@A@ 7B7B@yS B 7B7Ce.AA 7D 7L8L@E@ 8B8B4R B 8B8C@O9B 8D 8L9L@A@ 9B9BHS B 9B 9F 9D 9L:M@A@ :B :B :B:C"B :D :L;M@E@ ;B;BHS B ;B;C.謌"B ;D ;L<N@A@ <B<B4R B <B<CIA <D <L=N@A@ =B=BjU B =B~ =CJ lh =D =J>O@E@ >B>B@S B >B>C lA >D >L?O@A@ ?B?Bz4R B ?B?C2y"B ?D ?LDlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnrrnr@;A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;@P@AȀ@ @B@B}Q B @B@CN~#"B @D @LA@P@EЀ@ ABAB S B ABACp27@B AD ALBP@A؀@ BBBBS B BBBC0\=eA BD BLCP@A@ CBCBS B CBCC:"B CD CLDQ@E@ DB DB`ľS B DB DC਌^B DD DL E@Q@A@ EB EByS B EBECh!B ED ELFQ@A@ FBFBT B FBFC,smmB FD FLGQ@E@ GBGB%R B GBGCs2rmmB GD GLHR@A@ HBHB h B HB HF HD HJI@R@A@ IBIBFR B IBIC@dwA ID ILJR@E@ JB JB8S B JB!JC9iĥB JD" JL#KR@A @ KB$KBmS B KB%KCWiMQB KD& KL'LS@A(@ LB$LBmS B LB(LC[iMQB LD& LL)M@S@E0@ MB*MB4R B MB+MCFEB MD, ML- Prrrrrrrrnrrrr( ~ <u XPPQQ?U I]4@u ZMZ{ P j<kGURU: UNABLE TO ENTER THE FULL ACC NO AS 7926000100024840 AND THE LAST DIGIT IS TAKING AS 0 INSTEAD OF 8 < j~~ <u XPPQQ?U I]4@u @ ZnJx@ugrgggD 3ǩ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP LaserJet Pro MFP M225-M226 C odXXLetterDINU"` PS` SMTJP IUPH"x.Aj"BңK#FBz/dmhUD&-IDG%z* YZ:|?L]); Um^'mȵᔆj8<ʣ?; [㌺ϣXB Y \P@VX@ W?WPT B W@X|'B Y ZAP@[`@ WBWoT B WCX|^"B YD ZEP@Vh@ WFWxS B WGXbqA YH ZIP @Vp@ WJWS B WKXڂtX/B Y ZL P"@[x@ WM W81S B WN XIvB YO ZP P$@V@ WQ WGR B WR X`aA Y ZS P&@V@ WT WX iU B WU Xf="B Y ZV P(@[@ WW W\R B WX X͚9B YY ZZ P*@V@ W[ W)iU B W\ X;B Y] Z^P,@V@ W_WIA[ B W`X8_-B Ya ZbP.@[@ WcWQ B WdX@mA Ye ZfP0@V@ WgWn0R B WhX|!B Yo ZiP1@V@ WjWpKT B WkXeӅ!B Yl ZmP2@[@ Wn Wo WpXpRyA Yq ZrP3@Vȁ@ WsWER B WtX@XA Yu ZvP4@VЁ@ WsWER B WwXA Yu ZxP5@[؁@ WyWxS B WzX$B Y{ Z|P6@V@ W} W~ WXe2~"B Y ZP7@V@ W W WXts!B Y ZP8@[@ W W WX0ߢB YS \P9@V@ WWR B W ] Y ZP:@V@ WW R B WXiȊ"B Yo ZP;@[@ WW R B WX_["B Yo ZP<@V@ WW R B WXc+}B Y ZP=@V@ WWQ B WX<"B Y ZP>@[ @ WWqS B WX~"B Y ZP?@V(@ WWS B WX@B Yo ZDlprrrrrrrrrrrrrrrrrnrrrnnnnrrrrr ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0;1;2; P@@V0@ W W W ] Y Z!P@@[8@ !W!WR B !W!XN-"*B !Y !Z"PA@V@@ "W"WXfR B "W"XXB "Y "Z#PA@VH@ #W#WVO B #W#XZfvB #Y #^$PB@[P@ $W$WS B $W $] $Y $Z%PB@VX@ %W%WX0R B %W%Xd:wB %Y %Z&PC@V`@ &Wg&Wn0R B &W&X!B &Yo &Z'PC@[h@ 'W'W R B 'W~ 'Xvb 'Y 'Z(PD@Vp@ (W(W2R B (W(Xb b"B (Y (Z)PD@Vx@ )W)WS B )W )] )Y )Z*PE@[@ *W *W *W*X!B *Y *^+PE@V@ +W+WS B +W +XY +^,PF@V@ ,W ,W ,W,X=x@ڿB ,Y ,^-PF@[@ -W-WS B -W-X̼B -Y -Z.PG@V@ .W .W .W.X̞q#"B .Y .Z/PG@V@ /W /W /W/X0l"B /Y /Z0PH@[@ 0W0WP B 0W0X^"B 0Y 0Z1PH@V@ 1W1W(f B 1W1X_!B 1Y 1Z2PI@V@ 2W2Wh B 2W2X&"B 2Y 2Z* hjrrrnrrnrnn`nrnnrrPH 0( >@ ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U} m} } m} $} } } ;;;;;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;~ A@ BB R B BCiȊ"B Do N~ E@ BB R B BC_["B Do N~ A@ BB R B BCc+}B D N~ A@ BBQ B BC<"B D N~ E @ BBqS B BC~"B D N~ A(@ BBS B BC@B Do N~ A0@ B B B F D N~ E8@ BBR B BCN-"*B D N~ A@@ BBXfR B BCXB D N~ AH@ B BVO B B CZfvB D O~ EP@ B BS B B F D N~ AX@ B BX0R B B Cd:wB D N~ A`@ Bg Bn0R B B C!B Do N~ Eh@ B B R B B~ Cvb D N~ Ap@ BB2R B BCb b"B D N~ Ax@ BBS B B F D N~ E@ B B BC!B D O~ A@ BBS B B CD O~ A@ B B BC=x@ڿB D O~ E@ BBS B BC̼B D N~ A@ B B BC̞q#"B D N~ A@ B B BC0l"B D N~ E@ BBP B BC^"B D N~ A@ BB(f B BC_!B D N~ A@ BBh B BC&"B D N6 jjjjjjbjjjfjjfjffXfjffjj>@ggD Oh+'0@HXh oemuseroemuserMicrosoft Excel@as.@՜.+,0HP X`hp x Sheet1Sheet2Sheet3 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q